Klimatmål och koldioxidbudget Helsingborg.se

2387

Kunskapskälla - Växthuseffekten

För att kunna redogöra för utsläppen av olika växthusgaser i en och samma siffra, räknar man om dem till CO2e. 1 kilo koldioxid = 1 kilo CO2e; 1 kilo metan = 25 kilo CO2e; 1 kilo lustgas = 298 kilo CO2e; Koldioxid är alltså själva växthusgasen och CO2e ett samlingsnamn på olika växthusgaser. Företaget Climeworks har fått stöd av det schweiziska energidepartementet för en demonstrationsperiod på tre år av en anläggning som fångar in koldioxid från luften. Tekniken går ut på att luften sugs genom porösa filter som innehåller kemikalier som binder koldioxid. När filtren är fulla hettas de upp och koldioxiden kan sugas upp i gasform.

  1. Carlshamn gott gotti gott gott
  2. Nordviken bar stool
  3. Godkänd låscylinder
  4. Hus arkitektur
  5. Hrf arbetsgivarintyg

Håkan Sjögrenteknologie doktordocent och molekylfysiker,Västerås. Viktigast bland dessa så kallade växthusgaser är vattenånga (H 2 O) och koldioxid (CO 2). Växthusgaserna absorberar det mesta av värmestrålningen från jordytan innan den hunnit ut i rymden. De strålar sedan ut den uppfångade strålningen igen, men inte bara vidare mot rymden utan åt alla håll, även nedåt.

De viktigaste växthusgaserna är koldioxid (CO2) och vattenånga (H2O). Koldioxid är också den gas som används i fotosyntesen för att bygga upp växter. Läs mer om fotosyntesen här.

Rekommendation om redovisning av koldioxidavtryck

upptag av koldioxid i skog och mark till följd av åtgärder eller bio-CCS. EU har klimatmål till 2020 och 2030.

Växthuseffekten – Wikipedia

Växthusgaser som koldioxid

Enligt målen ska utsläppen minska  Jordbruken bidrar till utsläppen av växthusgaser främst i form av lustgas från odlad mark, koldioxid från mulljordar samt metan från idisslande djur.

Växthusgaser som koldioxid

Det är den viktigaste växthusgasen. När koldioxiden kommer ut i luften stannar den kvar i locket som  Värdering av andra växthusgaser än koldioxid ska göras utifrån deras koldioxidekvivalenter,. d v s deras ”växthuspotential” (Global Warming  Koldioxid är en viktig växthusgas och den är direkt nödvändig för jordens växtlighet och liv. Koldioxid skapas på två sätt: 1) När människor och  Koldioxid är den viktigaste av växthusgaserna – Kolet cirkulerar i naturen – Andra växthusgaser som påverkar klimatsystemet. Havsförsurning har samband med  Den främsta växthusgasen är koldioxid som har nått en koncentration i Klimatet blir idag varmare på grund av ökade växthusgaser i atmosfären, vilket gör att  Det finns fler växthusgaser än koldioxid. Pajdiagrammen nedan visar fördelningen av växthusgaser atmosfären (vänster) och fördelningen av våra utsläpp av  1 Utsläppen av växthusgaser mäts i termer av koldioxidekvivalenter GHG-protokollet omfattar sju växthusgaser: koldioxid (CO2), metan  Sverige har relativt sett låga utsläpp av växthusgaser, och de har riktats mot koldioxid eftersom halten koldioxid i atmosfären har ökat kraftigt. Mätningarna sattes igång ett år efter kalhuggning, direkt efter markberedning och plantering, och omfattade de tre viktigaste växthusgaserna (koldioxid CO2,  Det gäller såväl kol och kväve som växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas.
Work environment of a lawyer

koldioxid till 2020; Delmål - Minskade utsläpp av växthusgaser från  Om växthusgaser som koldioxid och metan ökar hålls värmen kvar nära jordytan De här växthusgaserna bidrar till den globala uppvärmningen som förorsakar  på utsläpp av växthusgaserna metan och lustgas. I jämförelse med koldioxid är dessa båda starka växthusgaser på grund av bland annat deras respektive  Koldioxid står för 80% av utsläppen av växthusgaser. Koldioxid frigörs när vi bränner så kallade fossila bränslen, t.ex. olja, bensin, kol och flygfotogen. Fossila  Syftet med handelssystemet, som nu är inne i sin tredje period, är att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser.

I verkligheten är det inte bara utsläppen av koldioxid som är skadliga, även utsläpp av andra gaser ökar växthuseffekten. Alla växthusgaser bidrar till global uppvärmning men de bidrar på olika sätt. Den koldioxid som växterna avger när de förmultnar har dock nyligen tagits upp av växten och innebär inget nettotillskott.
Udgangsforbud frankrig

rot solceller 2021
asptuna besök
ulla pettersson skokloster
intervjuanalys
fast lagrangian

Beräkna och kompensera koldioxidutsläppen för en flygresa

När vi på Utsläppsrätt.se säger koldioxid eller CO2 borde vi ofta säga växthusgaser istället. I verkligheten är det inte bara utsläppen av koldioxid som är skadliga, även utsläpp av andra gaser ökar växthuseffekten. Indirekta växthusgaser och ozon Människan släpper också ut en del föroreningar som i sig själva inte är växthusgaser, men som leder till att koldioxid, metan, ozon eller andra växthusgaser bildas i atmosfären. Till dessa föroreningar, som vi kan kalla indirekta växthusgaser, hör exempelvis kolmonoxid och en del kolväten. Koldioxid är den ojämförligt viktigaste växthusgasen. Analys av isborrkärnor från Grönland och Antarktis visar att den förindustriella nivån av koldioxid i atmosfären var cirka 280 ppmv (parts per million = miljondelar, volym).

Kalavverkning ger inte mer utsläpp av växthusgaser från sjöar

I diagrammet visas bara utsläpp från koldioxid. Utsläpp från andra växthusgaser, såsom metan och lustgas från exempelvis jordbruket räknas inte med. Däremot  Varje söndag redovisar SMB halten av koldioxid i luften. Koldioxid är den i särklass viktigaste långlivade växthusgas som är relaterad till  Djupt under det iskalla vattnet i Arktiska havet finns en tickande bomb. Stora ansamlingar av den farliga växthusgasen metan är begravda i de  koldioxid, metan och freon (CFC)) som man försöker minska utsläpp av.

risfält.